931 757 659 / 682 213 228
info@i-kids.es
C/ Santa María 32, baixos 3ª - 08340 Vilassar de Mar

ENGLISH ACADEMY

Duració: Setembre a Juny

Ubicació: centre propi Vilassar de Mar, club de tenis Montcabrer (Cabrils), escola Pérez Sala, escola Vaixell Burriac I escola Plà delAvellà.

Professorat: natiu, jove, vocacional, preparat per treballar en equip i amb esperit juganer. Flexible als canvis, voluntat constant d'incorporació de les eines i metodologies que s'adaptin millor als estudiants.

Metodologia:

 • Metodologia pròpia.
 • Base sobre la qual construïm la nostra metodologia: Institut Britànic(British Council). Serveix de base de construcció de l'esqueletd'aprenentatge idiomàtic. Ens marca l'evolució I la continuïtat. Presentem alsnostres alumnes als seus exàmens oficials en el moment que sigui més adequat.
 • Adaptada per edats, horaris, centres educatius I perfil d'alumnes.

Edats:
 • 3 a 5: Kids - Focus en adaptació a un entorn en llengua estrangera. Superar l'angoixa a no entendre un % de la comunicació. Educar l'oïda i tindre valentia en emetre nous sons que s'aniran associant a conceptes. Motivació.Metodologia 100% pròpia. Classes fonamentades en el joc i dividides en 6 parts molt curtes.
 • 9: Young Learners - British Council: Starters, Movers & Flyers. Focus en la comunicació. Captar el missatge i saber reduir el registre propi per transmetre idees. Metodologia pròpia (jocs, diàlegs, teatralitats, projectes i audiovisuals) combinada amb exàmens pràctics de l'Institut Britànic.
 • 10 a 12: Teens - British Council: Ket. Focus en les 4 àrees idiomàtiques. Assoliment de la maduresa per treballar l'idioma en la seva globalitat. Conceptualització dels elements gramaticals i pràctica encaminada a corregir errors per la traducció de l'idioma matern. Pràctica fins que es torni una resposta natural l'estructura gramatical correcta. Metodologia pròpia combinada amb exàmens pràctics de l'Institut Britànic.
 • 13 a 16: High School Teens - British Council:Pet - First. Focus en les 4 àrees idiomàtiques. Mateixa dinàmica que la fase anterior però amb més treball gramatical i escrit. Molt treball en la pràctica dels exàmens oficials per assolir una titulació i alhora un nivell que permeti l'estudiant un ús real de l'eina idiomàtica adquirida. Presentació als exàmens oficials.
 • Post First - British Council: Advanced. Focus en la presentació als exàmens oficials o en millorar l'idioma. Cursos específics segons les necessitats de l'alumne.


Horaris:

 • Matins: estudiants adults amb objectius individualitzats
 • Migdia: anem a recollir els nens a les escoles, els professors juguen amb ells, dinen plegat als nostres centres, reben classes dinàmiques - per projectes i tornen caminant a les escoles amb els nostres professors.
 • Tarda: franja Instituts (3:30-4:30): classes adaptades a les edats d'Institut. Classes dinàmiques, amb molta comunicació i amb objectius de presentació a exàmens oficials.
 • Tarda: franja escoles (4:45-5:45): anem a recollir els nens a les escoles. Classes dels més petits. Professors especialitzats en petits. Ajudants a l'aula per temes de comunicació (els professors natius poden no entendre tot el que els petits volen transmetre) i per qüestions logístiques (lavabos, berenars, treballs manuals,...)
 • Tarda: franja escoles (5:45-6:45): Franja alumnes de primària.
 • Tarda: franja escoles (6:45-8:45): Franja alumnes de secundària.


Centres Educatius:

 • Ikids Vilassar: centre educatiu propi, característiques d'espaiobert a l'exterior (tancament de vidre amb molta llum), sensació d'estar en unacasa (entrada a l'exterior per un jardí) amb espais oberts I polivalents.Classes estructurades segons la nostra metodologia i adaptades a l'horari.Possibilitat d'impartir 3 classes simultànies amb el benefici de tindrediversos professors i alumnes, poden fer activitats transversals i que tant elsalumnes com els professors puguin interactuar.

 • Ikids Club de Tenis Montcabrer (Cabrils): centre educatiu ondisposem de dues aules I espais per menjar, fer tallers I jugar. Centre moltproper a les escoles de Cabrils. Ens permet que els professors vagin a recollirels nens a les escoles I els alumnes d'Institut poden vindre sols. Espaifantàstic que propicia l'aprenentatge amb la nostra filosofia de gaudiment.Espai protegit, tranquil, amb unes instal·lacions adients per fer les nostresclasses a l'interior, activitats a l'exterior i dinar al migdia.

 • Ikids als centres escolars: adaptem la nostra metodologia alscentres escolars. Utilitzem aules amb projectors I adaptem les classes perquèsiguin més lúdiques I els estudiants no tinguin la sensació d'assistir a unahora extra de classe lectiva.

Constant adaptació al perfil de l'alumne I al grup.

Ens adaptem per aconseguir la màxima motivació. Fem els canvis necessaris finsa aconseguir-ho.