L'escola segueix el calendari escolar de les escoles de Vilassar de Mar/Cabrils.

Els dies de lliure disposició seran festius.

Els preus mensuals ja contemplen que hi ha mesos amb setmanes festives.  

La quota mensual serà sempre complerta des del setembre fins el juny. 

El contracte és per tot el curs escolar ja que la contractació dels professors es fa pels cursos oberts i és un contracte per curs complet.

 


DADES MARE
DADES PARE
DADES ESTUDIANT
DADES PAGAMENT
L'import de la matrícula es pot pagar amb targeta o per transferència bancaria al nº de compte: ES10 0081 0020 1800 0137 3538.

Els pagament mensuals podeu escollir fer-ho a través de rebut bancari o transferencia. Selleccioneu l'opció desitjada en el formulari.

Aquest curs escolar incorporem llibres de text amb material digital.

Farem la seva entrega a les classes.
Per motius de seguretat els alumnes hauran de dur els seus propis estris d'escriptura.

L'escola no es farà responsable dels objectes de valor que els alumnes puguin deixar-se al centre.
L'escola segueix el calendari escolar de les escoles de Vilassar de Mar/Cabrils. Els dies de lliure disposició seran festius.


Es prega avisar en cas de falta d'assistència.
Si es produeixen diverses faltes sense justificació l'escola ho notificarà a les famílies.
Farem dues avaluacions durant el curs escolar i els informes seran enviats a les famílies.
Podeu sol·licitar reunió amb la direcció i/o els professors per mail a info@i-kids.es.
Entenem que ens permeteu gravar les classes per poder mostrar-vos el que fem.
Entenem que ens autoritzeu a publicar aquest material a les nostres xarxes socials.

Els preus mensuals ja contemplen que hi ha mesos amb setmanes festives.
Si un alumne no pot assitir a una classe no es pot garantir la disponibilitat del professor per la seva recuperació. La única possibilitat és allargar 30 minuts les classes posteriors fins la recuperació. Sempre en funció de la disponibilitat del professor.
La quota mensual serà sempre completa des del setembre fins al juny.
Els serveis de Dinar/Menjador i Recollida d'alumnes a les escoles és facturaran per dia en què es realitza el servei.
Aquests es facturen/cobren al mes següent de realitzar el servei.
Aquest és un contracte pel curs escolar sencer, i-kids obre els grups i contracta els professors en funció de les contractacions de les famílies. Una baixa durant el curs escolar afecta la viabilitat de l'acadèmia i posa en perill la feina del seu professorat.
En cas de causa justificada i per un bé de l'alumne s'analitzarà l'acceptació de la baixa que s'haurà de notificar abans del dia 20 del mes en curs per no facturar les quotes a partir del mes següent. En cap cas es tornaran els diners de la matrícula.
En cas de malaltia o altres circumstàncies que impedeixin a l'alumne assistir a classe durant un mes o períodes més llargs de temps, l'escola descomptarà el 50% de la mensualitat amb reserva de plaça.
Les contingències COVID són assumides per la família.
I-kids posarà els mitjans perque l'aprenentatge continui i les quotes es continuaran cobrant. Els pagaments per transferencia es poden fer al nº de Compte: ES10 0081 0020 1800 0137 3538


Tractament de dades personals:

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, UE-2016/679 i segons els articles5, 6 i 7, s’informa que el

Responsable del Tractamentde les seves dades és: Raó Social: I-KIDS Neus Guix Fuentes, CIF 46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar deMar 08340 Barcelona, telèfon 931 7576 59 i correu electrònic info@i-kids.es.

I-KIDS Neus GuixFuentes, CIF 46.236.340-S, tracta la informació i dades personals que donen les persones de manera lícita,leal i transparent en relació amb el sol·licitant, per a finalitats específiques, explícites i legítimes i no seran utilitzades posteriorment d’una manera incompatible amb aquestes finalitats, d’acord amb l’article 89, apartat 1. El processament posterior de dades personals amb finalitats d’arxiu en l’interès públic, d’investigació científica i històrica o efectes estadístics no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, adaptant,pertinents i limitadesa què és necessària en relació amb les finalitats del qual són tractats i, si escau,actualitzat. L’ usuari també accepta que I-KIDS pugui cedir les seves dades personals a terceres entitats col·laboradores amb la finalitat queaquestes puguin fer ofertes als usuaris i/o comunicacions o col·laborar en la gestió administrativa. Així mateix, l’autorització paterna firmada pel pare, mare o tutor del menor AUTORITZA a I-KIDS, per a què a través del seu personal, pugui fer fotografies i/o filmar al menor durant les activi- tats , i que aquestes fotografies i/o filmacions puguin ser utilitzades com a material publicitari, promocional,informació i/o publicació a la web i/o a les xarxes socials relatives I-KIDS o a altres suports com fullets, renunciant a qualsevol remuneració o reclamació per aquestes fotografies o filmacions.

Podré exercir els meus drets de accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat dirigint-me per escrit a I-KIDS,CIF46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar de Mar 08340 Barcelona,telèfon 931 75 76 59 i correu electrònic info@ikids.es.

La no acceptació d’aquestes condicions suposarà que no es podran efectuar els serveis esperats per part de l’escola.