Contracte de classes particulars d'anglès  I-ADULTS

L'escola segueix el calendari escolar de les escoles de Vilassar de Mar/Cabrils.

Els dies de lliure disposició seran festius.

Els preus mensuals ja contemplen que hi ha mesos amb setmanes festives.  

La quota mensual serà sempre complerta des del setembre fins el juny. 

El contracte és per tot el curs escolar ja que la contractació dels professors es fa pels cursos oberts i és un contracte per curs complet.

 


DADES ALUMNE
DADES PAGAMENT
L'import inicial es pot pagar amb targeta o per transferència bancaria al nº de compte: ES10 0081 0020 1800 0137 3538.

Els pagament mensuals podeu escollir fer-ho a través de rebut bancari o transferència. Sel.leccioneu l'opció desitjada en el formulari.
Facturar a:
Durant el curs s'aportara el material necessari per assolir els objectius pactats amb el professor. Aquests poden ser virtuals o físics i es repartiran durant el transcurs de les classes.
El seu cost es reparteix entre la matrícula i ikids.
Per motius de seguretat els alumnes hauran de dur els seus propis estris d'escriptura.
L'escola no es farà responsable dels objectes de valor que els alumnes puguin deixar-se al centre.
L'escola segueix el calendari escolar de les escoles de Vilassar de Mar/Cabrils. 

Els preus mensuals ja contemplen que hi ha mesos amb setmanes festives.
La quota mensual serà sempre completa des del setembre fins al juny.
Les quotes mensuals es cobren la primera setmana del mes.
Aquest és un contracte pel curs escolar sencer. I-kids contracta els professors per el curs escolar complet i està obligat a complir els seus acords laborals amb els professors. 
En els casos en que l'objectiu sigui la obtenció d'una titulació, la seva obtenció finalitzarà el contracte.
És necessari avisar amb 72 hores d'antelació per a poder ajornar una classe programada. En cas de falta d'assistència o de no avisar amb suficient marge, la classe de recuperació pot tenir un cost afegit.
En cas de causa justificada i per un bé de l'alumne s'analitzarà l'acceptació de la baixa que s'haurà de notificar abans del dia 20 del mes en curs per no facturar les quotes a partir del mes següent. 
En cap cas es tornaran els diners de la matrícula.
En cas de malaltia o altres circumstàncies que impedeixin a l'alumne assistir a classe durant un mes o períodes més llargs de temps, l'escola descomptarà el 50% de la mensualitat amb reserva de plaça.
Les contingències COVID són assumides per l'alumne. I-kids posarà els mitjans perquè l'aprenentatge continui i les quotes es continuaran cobrant. 
En cas de seleccionar els pagaments per transferencia es poden fer al nº de Compte: ES10 0081 0020 1800 0137 3538.

Tractament de dades personals:

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, UE-2016/679 i segons els articles5, 6 i 7, s’informa que el

Responsable del Tractamentde les seves dades és: Raó Social: I-KIDS Neus Guix Fuentes, CIF 46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar deMar 08340 Barcelona, telèfon 931 7576 59 i correu electrònic info@i-kids.es.

I-KIDS Neus GuixFuentes, CIF 46.236.340-S, tracta la informació i dades personals que donen les persones de manera lícita,leal i transparent en relació amb el sol·licitant, per a finalitats específiques, explícites i legítimes i no seran utilitzades posteriorment d’una manera incompatible amb aquestes finalitats, d’acord amb l’article 89, apartat 1. El processament posterior de dades personals amb finalitats d’arxiu en l’interès públic, d’investigació científica i històrica o efectes estadístics no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, adaptant,pertinents i limitadesa què és necessària en relació amb les finalitats del qual són tractats i, si escau,actualitzat. L’ usuari també accepta que I-KIDS pugui cedir les seves dades personals a terceres entitats col·laboradores amb la finalitat queaquestes puguin fer ofertes als usuaris i/o comunicacions o col·laborar en la gestió administrativa. Així mateix, l’autorització paterna firmada pel pare, mare o tutor del menor AUTORITZA a I-KIDS, per a què a través del seu personal, pugui fer fotografies i/o filmar al menor durant les activi- tats , i que aquestes fotografies i/o filmacions puguin ser utilitzades com a material publicitari, promocional,informació i/o publicació a la web i/o a les xarxes socials relatives I-KIDS o a altres suports com fullets, renunciant a qualsevol remuneració o reclamació per aquestes fotografies o filmacions.

Podré exercir els meus drets de accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat dirigint-me per escrit a I-KIDS,CIF46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar de Mar 08340 Barcelona,telèfon 931 75 76 59 i correu electrònic info@ikids.es.

La no acceptació d’aquestes condicions suposarà que no es podran efectuar els serveis esperats per part de l’escola.