Inclou: Vols , Assegurança, transfers, allotjament, classes anglès, menjars, activitats ikids, el professorat i logística integral.

Si voleu contractar una assegurança de cancel.lació us facilitem aquest enllaç per poder-ho gestionar. Aquesta Assegurança la contracte directament el client i te un cost de 52,45€ que pagueu directament a l'asseguradora.

Sols cal que marqueu la casella següent per que I-KIDS tingui constància de que fareu aquesta Assegurança (enllaç contractació )

Servei
none
Import
none
DADES MARE
DADES PARE
DADES NEN/A
DADES PAGAMENT
PENDENT AFEGIR IMPORT SUMMER CAMP
A pagar en 3 venciments: 10 Abril= 300€ , 10 Maig= 450€ , 10 Juny l'import pendent

Contractacíó:


Es considera que la inscripció ha estat realitzada un cop fet el primer pagament.
Per establir l'ordre de les inscripcions rebudes per tal de garantir places/promocions es tindrà en compte el dia que es fa el primer pagament.
Els alumnes portaran 30 euros en efectiu el dia del viatge per pagar les activitats d'oci.
Els nens podran escollir un Summer Camp amb nens Irlandesos. Aquest import es contractarà i pagarà a part.
Es farà una trobada amb totes les famílies que hagin contractat el viatge per exposar les opcions de Summer Camp  i que els alumnes puguin escollir.
El preu aproximat del Summer Camp és de 200 euros.


Representants / Dades de contacte


-L'acompanyant del grup: en tot moment hi haurà 2 responsables del grup de l'escola i-kids.
-En cada vol hi haurà com a mínim un responsable de l'escola i-kids.
-Sempre hi haurà una comunicació directa amb el responsable del grup de l'escola i-kids.


Assegurança cancel·lació


Recomanem en el moment de la contractació tramitar l'assegurança de cancel·lació per recuperar els diners del viatge en cas de no poder assistir per motius familiars, de malaltia o de confinament.
Incloem la informació d'aquesta assegurança amb el contracte.
Per tramitar-la teniu que utilitzar aquests enllaç:
https://www.avi-international.biz/Modules/AVIModule.aspx?clientid=2911&modid=d079b240-47d3-4cec-9504-41e2b02aa29b
Inclourem també aquests enllaç en mail que us enviarem al signar la contractació.
Només és pot contractar aquesta assegurança en el moment de la contractació del viatge.


Forma de pagament


-A la contractació 200 euros.
-El 10 d'abril 300 euros.
-El 10 de maig 450 euros.
-El 10 de juny la resta.

El import del Summer Camp es tindrà que pagar la setmana següent a la reunió informativa per expossar les opcions.

Despeses d'anul·lació:


En cas que no sigui possible volar a Irlanda per circumstancies legals extraordinaries o per mesures sanitàries no puguem fer el viatge es tornarà el 100% de l'import corresponent als 950 euros de tarifa d'Ikids.
Avisem però que el client assumirà la part de les despesses que ikids no gestiona. Això és:

a.- Vols: es perdria la part que la companyia no deixi recuperar. Fins a 30 dies abans de volar, que seria la data en que es decidiria la cancel.lació, preveiem que el màxim que es perdria seria el 40% del preu dels vols.
b.-Summer Camps: es perdria el % que es tingui que pagar de la reserva d'aquests.
c.- Tarifa de Reserva allojtament: 50 euros de fiança no es recuperarien.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informació sobre cancel·lació, no presentació i/o abandonament del programa per part del alumne/familia.


Per tal d'informar el consumidor de l'import de les despeses que ha de satisfer a l'empresa IKIDS en el cas que cancel·li el programa, a  més del bitllet d'avió, reserva del Summer Camp, despeses de gestió i  d'anul·lació (imports pagats en concepte de reserva de plaça  ), aquestes despeses ascendiran a les quantitats següents:


•25% de l' import total del programa, si l'  anul·lació es produeix entre 50 i 45 dies abans de la data de  l'  inici del programa.
•30% de l' import total del programa, si l'  anul·lació es produeix entre 44 i 30 dies abans de la data de  l'  inici del programa.
•45% de l' import total del programa, si l'  anul·lació es produeix entre 29 i 10 dies abans de la data inici del programa.
•60% de l' import total del programa, si l'  anul·lació es produeix entre 9 i 4 dies abans de la data d' inici del programa.
•80   % de l'import total del  programa, si  l'anul·lació es produeix abans dels 3 dies de la data d'inici del programa.
•100% de l ' import total del programa si el client no es presenta a la sortida.


El consumidor no tindrà dret a cap reemborsament  quan, un cop iniciat el programa, l'  abandoni per voluntat pròpia, dels seus pares o dels seus representants legals.

En el cas que es requereixi PCR negatiu abans de volar i l'alumne doni positiu perdria els diners del viatge.

Per això recomanem la contractació de l'assegurança de cancel.lació que cubreix aquest supòsit i molts d'altres. Aquesta contractació s'ha de fer en el mateix moment en que es contracta el viatge.

Tractament de dades personals:

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, UE-2016/679 i segons els articles5, 6 i 7, s’informa que el

Responsable del Tractamentde les seves dades és: Raó Social: I-KIDS Neus Guix Fuentes, CIF 46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar deMar 08340 Barcelona, telèfon 931 7576 59 i correu electrònic info@i-kids.es.

I-KIDS Neus GuixFuentes, CIF 46.236.340-S, tracta la informació i dades personals que donen les persones de manera lícita,leal i transparent en relació amb el sol·licitant, per a finalitats específiques, explícites i legítimes i no seran utilitzades posteriorment d’una manera incompatible amb aquestes finalitats, d’acord amb l’article 89, apartat 1. El processament posterior de dades personals amb finalitats d’arxiu en l’interès públic, d’investigació científica i històrica o efectes estadístics no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, adaptant,pertinents i limitadesa què és necessària en relació amb les finalitats del qual són tractats i, si escau,actualitzat. L’ usuari també accepta que I-KIDS pugui cedir les seves dades personals a terceres entitats col·laboradores amb la finalitat queaquestes puguin fer ofertes als usuaris i/o comunicacions o col·laborar en la gestió administrativa. Així mateix, l’autorització paterna firmada pel pare, mare o tutor del menor AUTORITZA a I-KIDS, per a què a través del seu personal, pugui fer fotografies i/o filmar al menor durant les activi- tats , i que aquestes fotografies i/o filmacions puguin ser utilitzades com a material publicitari, promocional,informació i/o publicació a la web i/o a les xarxes socials relatives I-KIDS o a altres suports com fullets, renunciant a qualsevol remuneració o reclamació per aquestes fotografies o filmacions.

Podré exercir els meus drets de accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat dirigint-me per escrit a I-KIDS,CIF46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar de Mar 08340 Barcelona,telèfon 931 75 76 59 i correu electrònic info@ikids.es.

La no acceptació d’aquestes condicions suposarà que no es podran efectuar els serveis esperats per part de l’escola.