ESCOLA:
CURS ESCOLAR 21/22:

Servei del 13 de setembre a 31 maig. 
Setembre es cobrarà el 50% en els contractes Mensuals.
Mínim de 6 alumnes per obrir grup.

DADES MARE
 • Nom Mare
 • Cognoms
 • Telèfon
 • Email
 • Nº Dni
DADES PARE
 • Nom Pare
 • Cognoms
 • Telèfon
 • EMail
 • Nº Dni
 • Adreça
 • C.Postal
 • Població
DADES ESTUDIANT
Sexe:
 • Nom
 • 1er Cognom
 • 2n Cognom
 • Nº Targeta Sanitaria (ICS o Mútua):
 • Data Naixement
 • Observacions Mèdiques (Omplir sols amb dades que facin referència a la salut del nen)
 • Observacions (Posa els comentaris, observacions que creguis convenient).
DADES PAGAMENT
 • IMPORT MENSUAL:
 • IMPORT DIARI (FACTURAT MENSUALMENT)
Els pagament podeu escollir fer-ho a través de rebut bancari o transferencia al nº de compte: ES10 0081 0020 1800 0137 3538 . Seleccioneu l'opció desitjada en el formulari.
TIPUS PAGAMENT VENCIMENTS IMPORT PENDENT
FACTURAR A NOM DE:
 • SI VOLS POSAR ALGUNA NOTA/COMENTARI UTILITZA AQUEST ESPAI

Esteu fent una preinscripció a un grup i nivell. Necessitem un nombre mínim d'alumnes per grup. Us confirmarem ben aviat l'obertura del grup i en cas que no s'arribi al mínim ús oferirem alternatives. Si no us encaixen us tornarem els diners de la matrícula.

Servei del 13 de setembre a 31 maig.
Dies: Dilluns, dimarts o Dijous
Horari: 16:30 a 18:30
Recollida gratuita a les escoles Mas Maria i Olivera de Cabrils

Preus Servei mensual:

1 dia a la setmana (a escollir quin dels 3 ofertats)  preu mensual 50 euros
2 dies a la setmana ( a escollir quins dels 3 ofertats)  preu mensual 80 euros
3 dies a la setmana  preu mensual 95 euros

Preu Servei per asistencia: 20€ per dia.
Setembre es cobrarà el 50% en els contractes mensuals.
Mínim de 6 alumnes per obrir grup

Tractament de dades personals:

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, UE-2016/679 i segons els articles5, 6 i 7, s’informa que el

Responsable del Tractamentde les seves dades és: Raó Social: I-KIDS Neus Guix Fuentes, CIF 46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar deMar 08340 Barcelona, telèfon 931 7576 59 i correu electrònic info@i-kids.es.

I-KIDS Neus GuixFuentes, CIF 46.236.340-S, tracta la informació i dades personals que donen les persones de manera lícita,leal i transparent en relació amb el sol·licitant, per a finalitats específiques, explícites i legítimes i no seran utilitzades posteriorment d’una manera incompatible amb aquestes finalitats, d’acord amb l’article 89, apartat 1. El processament posterior de dades personals amb finalitats d’arxiu en l’interès públic, d’investigació científica i històrica o efectes estadístics no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, adaptant,pertinents i limitadesa què és necessària en relació amb les finalitats del qual són tractats i, si escau,actualitzat. L’ usuari també accepta que I-KIDS pugui cedir les seves dades personals a terceres entitats col·laboradores amb la finalitat queaquestes puguin fer ofertes als usuaris i/o comunicacions o col·laborar en la gestió administrativa. Així mateix, l’autorització paterna firmada pel pare, mare o tutor del menor AUTORITZA a I-KIDS, per a què a través del seu personal, pugui fer fotografies i/o filmar al menor durant les activi- tats , i que aquestes fotografies i/o filmacions puguin ser utilitzades com a material publicitari, promocional,informació i/o publicació a la web i/o a les xarxes socials relatives I-KIDS o a altres suports com fullets, renunciant a qualsevol remuneració o reclamació per aquestes fotografies o filmacions.

Podré exercir els meus drets de accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat dirigint-me per escrit a I-KIDS,CIF46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar de Mar 08340 Barcelona,telèfon 931 75 76 59 i correu electrònic info@ikids.es.

La no acceptació d’aquestes condicions suposarà que no es podran efectuar els serveis esperats per part de l’escola.