Dies
none
De 9 a 13
none
Permanència 8:30-9:00
none
Permanència 13 a 14
none
TOTAL:

Seleccioneu els dies que voleu contractar i les permanències addicionals si s'escau.

Cost dia = 19€/dia. Permanència de 8:30 a 9:00 2,5€/dia , de 13:00 a 14:00 5€/dia

DADES MARE
 • Nom Mare
 • Cognoms
 • Telèfon
 • Email
 • Nº Dni
DADES PARE
 • Nom Pare
 • Cognoms
 • Telèfon
 • EMail
 • Nº Dni
 • Adreça
 • C.Postal
 • Població
DADES ESTUDIANT
Sexe:
Curs Escolar 20/21:
 • Nom
 • 1er Cognom
 • 2n Cognom
 • Nº Targeta Sanitaria (ICS o Mútua):
 • Data Naixement
 • Observacions Mèdiques (Omplir sols amb dades que facin referència a la salut del nen)
 • Observacions (Posa els comentaris, observacions que creguis convenient).
DADES PAGAMENT
 • IMPORT TOTAL:
El nº de compte per fer la transferència és el:

ES10 0081 0020 1800 0137 3538
TIPUS PAGAMENT VENCIMENTS IMPORT PENDENT
FACTURAR A NOM DE:
 • SI VOLS POSAR ALGUNA NOTA/COMENTARI UTILITZA AQUEST ESPAI
És un casal lúdic on es viurà l'aprenentatge d'anglès d'un modus experiencial, amb jocs i manualitats.
És necessari dur un esmorzar tipus entrepà o carmanyola i ampolla petita d’aigua.

Per que es faci cada activitat, hi han d'haver un mínim de 10 nens inscrits. En el cas de que el dia/dies escollits no s'arrivi a la quantitat mínima de places l'activitat d'aquell dia no es realitzarà.

Es cobraran els imports un cop es confirmi que hi ha el nombre mínim d'alumnes.

Si el dia reservat el nen no assisteix o ho fa menys hores no es retornaran els diners. Es mirarà com sempre de donar una alternativa però en cas de que no existeix es perdran els diners.

Tractament de dades personals:

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, UE-2016/679 i segons els articles5, 6 i 7, s’informa que el

Responsable del Tractamentde les seves dades és: Raó Social: I-KIDS Neus Guix Fuentes, CIF 46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar deMar 08340 Barcelona, telèfon 931 7576 59 i correu electrònic info@i-kids.es.

I-KIDS Neus GuixFuentes, CIF 46.236.340-S, tracta la informació i dades personals que donen les persones de manera lícita,leal i transparent en relació amb el sol·licitant, per a finalitats específiques, explícites i legítimes i no seran utilitzades posteriorment d’una manera incompatible amb aquestes finalitats, d’acord amb l’article 89, apartat 1. El processament posterior de dades personals amb finalitats d’arxiu en l’interès públic, d’investigació científica i històrica o efectes estadístics no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials, adaptant,pertinents i limitadesa què és necessària en relació amb les finalitats del qual són tractats i, si escau,actualitzat. L’ usuari també accepta que I-KIDS pugui cedir les seves dades personals a terceres entitats col·laboradores amb la finalitat queaquestes puguin fer ofertes als usuaris i/o comunicacions o col·laborar en la gestió administrativa. Així mateix, l’autorització paterna firmada pel pare, mare o tutor del menor AUTORITZA a I-KIDS, per a què a través del seu personal, pugui fer fotografies i/o filmar al menor durant les activi- tats , i que aquestes fotografies i/o filmacions puguin ser utilitzades com a material publicitari, promocional,informació i/o publicació a la web i/o a les xarxes socials relatives I-KIDS o a altres suports com fullets, renunciant a qualsevol remuneració o reclamació per aquestes fotografies o filmacions.

Podré exercir els meus drets de accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat dirigint-me per escrit a I-KIDS,CIF46.236.340-S, adreça Carrer Santa Maria, 32 Vilassar de Mar 08340 Barcelona,telèfon 931 75 76 59 i correu electrònic info@ikids.es.

La no acceptació d’aquestes condicions suposarà que no es podran efectuar els serveis esperats per part de l’escola.